Indywidualny plan dzialania ipd 3 ENTRENO

Indywidualny Plan Działania (IPD) ...

określić można jako:

  • pomoc świadczoną klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego,
  • zaplanowaną aktywność klienta w kierunku zmiany umożliwiającą uzyskanie zatrudnienia.

Indywidualny Plan Działania można także określić jako efekt pracy doradcy zawodowego i klienta wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji.
Celem Indywidualnego Planu Działania jest wybór najlepszej możliwej dla uczestnika ścieżki dalszej kariery zawodowej.

Czym jest IPD dla Klienta doradcy zawodowego?

Dla klienta IPD jest formą analizy własnego potencjału zawodowego i osobistego, jego możliwości i ograniczeń. Daje możliwość dokonania efektywniejszego wyboru zawodu lub branży zawodowej, w której może znaleźć zatrudnienie. IPD to tworzenie osobistej, indywidualnej wizji kariery.

Działania w ramach Indywidualnego Planu Działania mają przede wszystkim doprowadzić do:

  • identyfikacji własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości;
  • rozpoznania własnego obszaru zawodowego (branży);
  • nabycia umiejętności aktywnego poszukiwania i utrzymywania zatrudnienia;
  • nabycia nowych kompetencji i kwalifikacji poprzez określenie własnych potrzeb szkoleniowych i ukończenie odpowiedniego szkolenia zawodowego;
  • oraz docelowo - do znalezienia stałego lub tymczasowego zatrudnienia.

Tworzenie IPD

Tworzenie IPD zakłada ścisłą współpracę klienta z doradcą zawodowym. Wtedy tylko doradca ma szansę na optymalną ocenę poziomu zaangażowania i motywacji osoby do podjęcia działań w kierunku znalezienia zatrudnienia. Poprzez tę współpracę doradca zawodowy ma możliwość trafniejszego dobrania metod i technik doradczych, dostosowując je do indywidualnych potrzeb danego klienta. Może również weryfikować i analizować wspólnie z klientem kierunki podjętych i realizowanych przez niego działań.

Przy tworzeniu IPD pomocne będzie stworzenie własnego Portfolio klienta, które składa się najczęściej z:

  • części otwartej,
  • części zamkniętej (prywatnej, w której gromadzone są dokumenty tylko dla właściciela portfolio).

Szkolenia powiązane

2009-2022 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος