Kurs na doradce zawodowego 4 ENTRENO

Mówi się, że doradca zawodowy może znaleźć zatrudnienie w instytucjach rynku pracy, a w tym w publicznych służbach zatrudnienia. Jednak nie tylko...

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001; Tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 567, 598, 1146) określa, że instytucjami rynku pracy realizującymi zadania z zakresu promocji zatrudnienia są:

 • publiczne służby zatrudnienia;
 • Ochotnicze Hufce Pracy;
 • agencje zatrudnienia;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje dialogu społecznego;
 • instytucje partnerstwa lokalnego.

Publiczne Służby Zatrudnienia obejmują:

 • organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ww. ustawą.

Publiczne służby zatrudnienia (PSZ) to więc powiatowe urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej, czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Ochotnicze Hufce Pracy:

 • są jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia.
 • Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw pracy i wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Agencje zatrudnienia:

 • to podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.

Instytucjami szkoleniowymi są:

 • publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy są:

 • związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
 • organizacje pracodawców,
 • organizacje bezrobotnych,
 • organizacje pozarządowe

– jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie pro-mocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.

Doradca zawodowy może znaleźć także zatrudnienie w "niepublicznych" służbach zatrudnienia, które tworzą np.:

 • firmy doradcze i doradczo-szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia,
 • zakłady pracy chronionej,
 • firmy realizujące projekty unijne ze środków Unii Europejskiej
 • Szkolne Ośrodki Kariery, Biura Karier na uczelniach wyższych,
 • instytucje użytku publicznego – fundacje, stowarzyszenia
 • agencje doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
 • firmy szkoleniowe, publiczne i niepubliczne placówki kształcenia.

Proponowane szkolenia

2009-2022 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος