Rejestr Agencji Zatrudnienia ENTRENO

Agencja zatrudnienia to niepubliczna jednostka organizacyjna świadcząca usługi w zakresie...

pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

 • jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i
 • wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Wszystkie legalnie działające w Polsce agencje zatrudnienia, tj.:

 • agencje prowadzące pośrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • agencje prowadzące pośrednictwo do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje pracy tymczasowej,
 • agencje poradnictwa zawodowego

muszą posiadać certyfikat marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji, potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, tzw. Rejestru Agencji Zatrudnienia (RAZ).

Zadania z zakresu prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia realizują w imieniu samorządu województwa wojewódzkie urzędy pracy właściwe dla siedziby podmiotu.

Czym się zajmują poszczególne agencje?

 • Agencje pośrednictwa pracy świadczą usługi w zakresie:
  • pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
  • udzielania pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
 • Agencje doradztwa personalnego - świadczą odpłatnie usługi na rzecz pracodawców.
 • Agencje poradnictwa zawodowego - udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, informacji zawodowych oraz pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
 • Agencje pracy tymczasowej - kierują własnych pracowników do pracodawcy użytkownika celem wykonywania pracy tymczasowej.

Wpis do RAZ

Z dniem 23 sierpnia 2013 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia. Nowe rozporządzenie określa procedurę postępowania w okresie przejściowym oraz wprowadza nowy wzór formularza: wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, certyfikatu oraz formularzy sprawozdawczych.

Podmiot ubiegający się o wpis do rejestru agencji zatrudnienia powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:

 • wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia;
 • stosowne oświadczenie;
 • w przypadku podmiotu, działającego w formie spółki cywilnej - kserokopię umowy spółki wskazującej na osobę/-y uprawnione do reprezentowania spółki
 • kopię dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł (słownie dwieście 00/100 złotych) za wydanie certyfikatu lub przedstawia do wglądu dowodów dokonania przedmiotowej opłaty.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia, zawierającego następujące dane:

 • oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru;
 • adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem telefonu;
 • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
 • numer identyfikacji podatkowej NIP;
 • numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku przedsiębiorcy;
 • adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada

Oświadczenie stanowiące załącznik do wniosku o wpis musi zawierać formułę:

„Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki prowadzenia agencji zatrudnienia odpowiednio w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej – określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”

Oświadczenie to powinno również zawierać:

 • oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz adres za-mieszkania lub siedziby;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis do rejestru oraz certyfikat upoważniają podmiot do bezterminowego świadczenia usług we wszystkich lub tylko wybranych zakresach, czyli w zakresie:

 • pośrednictwa pracy
 • doradztwa personalnego
 • poradnictwa zawodowego
 • pracy tymczasowej.

Certyfikat o wpisie do rejestru agencji zatrudnienia powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu;
 • adres siedziby podmiotu;
 • numer w rejestrze;
 • datę dokonania wpisu do rejestru;
 • datę dokonania pierwszego wpisu do rejestru w przypadku wydania certyfikatu z powodu zmiany oznaczenia podmiotu lub adresu siedziby podmiotu.

Nie wymaga wpisu do rejestru świadczenie usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, przez:

 • Ochotnicze Hufce Pracy;
 • centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym;
 • wyspecjalizowane organy wojskowe, o których mowa w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wykonujące te usługi dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej;
 • przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw nie-będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – korzystających ze swobody świadczenia usług, o której mowa w art. 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Ważne!

 • Podmiot może zostać wykreślony z rejestru na wniosek własny lub w przypadku naruszenia przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia.
 • Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia zobowiązane są do składania informacji / sprawozdania / z działalności do 31 stycznia każdego roku - za rok poprzedni, wypełniając formularz informacji o działalności Agencji Zatrudnienia.
 • Zgodnie z art. 18k. 2. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), opłata za dokonanie wpisu nie podlega zwrotowi w razie wydania przez marszałka województwa odmowy wpisu do rejestru w przypadkach, o których mowa w art. 18l ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Proponowane szkolenia

2009-2022 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος