Rejestr Agencji Zatrudnienia ENTRENO copy

Podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia zobowiązany jest do podania m.in. ...

oznaczenia podmiotu w składnym wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, zgodnie z art. 18e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).

O sposobie oznaczenia przedsiębiorcy stanowią przepisy Działu III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z przywołanymi przepisami przedsiębiorca działa pod nazwą, ujawnioną we właściwym rejestrze.

W przypadku rejestru osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, oznaczenie podmiotu powinno składać się z imienia i nazwiska oraz dodatkowo może zawierać dowolnie dobrane przez właściciela firmy określenie. Natomiast w przypadku innych podmiotów zamieszcza się nazwę podmiotu (art. 434 i 435 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

Zarówno przepis art. 21 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 672 z późn. zm) oraz art. 10 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278) nakładają na przedsiębiorcę/usługodawcę obowiązek posługiwania się m.in. nazwą.

W związku z powyższym podmiot posiadający status agencji zatrudnienia zobowiązany jest do posługiwania się jednakową nazwą firmy przedsiębiorcy zgłoszonej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego oraz do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Stosowanie jedynie określeń marketingowych odmiennych od nazwy firmy jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Proponowane szkolenia

2009-2022 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος