Szkolny doradca zawodowy 2 ENTRENO

 Kwalifikacje szkolnego doradcy zawodowego...

Szkolny Ośrodek Kariery

Celem głównym działalności Szkolnego Ośrodka Kariery jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów poprzez efektywne doradztwo zawodowe, edukacyjne lub/i psychologiczne, w tym przez rozwój umiejętności rozpoznawania własnych możliwości, predyspozycji i zainteresowań oraz ich wykorzystywania, zachęcanie do aktywności, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, rozwój kompetencji społecznych i umiejętności psychicznych ułatwiających poszukiwanie pracy i funkcjonowanie w roli zawodowej. Każdy uczeń może także indywidualnie zgłaszać swoje problemy, pytania, wątpliwości związane z wyborami, których musi dokonywać na drodze kariery edukacyjnej i zawodowej.

Praca z młodzieżą w Szkolnym Ośrodku Kariery przybiera różne formy: wykładów, prelekcji, treningów, szkoleń, kursów umiejętności i warsztatów grupowych, porad indywidualnych i samodzielnej pracy pod opieką szkolnego doradcy zawodowego.

Kwalifikacje szkolnego doradcy zawodowego

Szkolnym doradcą zawodowym może być osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku zgodnym lub zbliżonym do rodzaju prowadzonych zajęć lub posiadająca dyplom magisterski z innego kierunku z przygotowaniem pedagogicznym i dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego lub też kurs kwalifikacyjny z tego zakresu.

Czas pracy szkolnego doradcy zawodowego obejmuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć prowadzonych na rzecz uczniów – 20 godzin analogicznie jak pracowników pedagogicznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Szkolny doradca zawodowy jest etatowym pracownikiem szkoły z wydzielonym pensum na realizację zadań.

Wymagania psychologiczne, jakie musi spełniać szkolny doradca zawodowy to:

  • komunikatywność,szacunek dla autonomii ucznia,
  • wzbudzanie zaufania, dyskrecja, empatia,
  • operatywność, przedsiębiorczość, otwartość na zmiany,
  • umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów,
  • umiejętność współpracy,
  • świadomość własnych ograniczeń w zakresie udzielania pomocy.

Praca indywidualna doradcy zawodowego

Praca indywidualna z uczniem daje doradcy zawodowemu możliwość koncentracji na konkretnej jednostce. Umożliwia wnikliwe poznanie stanu zdrowia ucznia, jego mocnych stron, systemu wartości, zainteresowań, osiągnięć, predyspozycji oraz motywacji do nauki. Pozyskane przez doradcę informacje o uczniu, jeśli posiada jakieś zaburzenie, koniecznie muszą być ugruntowane diagnozą specjalistyczną przeprowadzoną przez specjalistów, przy wykorzystaniu właściwych dla danych zaburzeń narzędzi diagnostycznych. Praktyka zawodowa polega na przeprowadzeniu cyklu spotkań indywidualnych służących poznaniu problemów ucznia, przy ścisłej współpracy z rodzicami ucznia.

Praca grupowa doradcy zawodowego

Poradnictwo grupowe skierowane jest do całego zespołu klasowego. Jego istotą jest kreowanie różnego rodzaju sytuacji zmuszających uczestników do aktywnego udziału w zajęciach. Na zajęciach grupowych młodzież ma możliwość poszerzenia wiedzy na konkretny temat związany z planowaniem swojego rozwoju zawodowego, uzyskania ważnych informacji oraz poszukiwania i uświadamiania sobie własnych zasobów. Dzięki pracy grupowej kształtowane są zachowania i umiejętności społeczne, ułatwiające funkcjonowanie młodzieży w grupie rówieśniczej, co w dalszej perspektywie przekłada się na funkcjonowanie w życiu zawodowym.

Proponowane szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego

2009-2022 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος