Jak dobrze wypasc na rozmowie kwalifikacyjnej 2 ENTRENO

Doradca zawodowy to osoba ...

wykonująca zadania zawodowe z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej oraz preorientacji i orientacji zawodowej.

Zawód - Doradca zawodowy

Kim jest i jakie zadania zawodowe stoją przed doradcą zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r., Poz. 1145)
Klasyfikacja ta jest stosowana w zakresie:

 1. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
 2. szkolenia zawodowego;
 3. gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego;
 4. prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

Kod zawodu

Aktualny kod zawodu Doradcy zawodowego to 242304 (Poprzedni kod zawodu to 241303). Co oznacza ten kod?

 • Pierwsza cyfra kodu (2) oznacza Grupę 2 - Specjalistów. Grupa ta obejmuje zawody wymagające wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie: nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich główne zadania to wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie.
 • Kolejne dwie cyfry (242) określają grupę zawierająca w sobie grupę Specjalistów do spraw administracji i zarządzania.
 • Kolejna cyfra stanowi kolejny podział (2423) wewnątrz poprzedniej grupy i wyodrębia Specjalistów do spraw zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Zawód doradcy zawowoego zajmuje czwartą (04) pozycję na liście zawodów wewnątrz tzw. małej grupy zawodów.

Kim jest doradca zawodowy?

Doradca zawodowy:

 • udziela pomocy młodzieży, bezrobotnym i poszukującym pracy, a także osobom niepełnosprawnym, w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej, w wyborze odpowiedniego poziomu i kierunku dalszego kształcenia, odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, stosując indywidualne i grupowe metody sprzyjające samopoznaniu i nabywaniu wiedzy o świecie zawodów;
 • współpracuje z pracodawcami w doborze kandydatów do pracy, publicznymi służbami zatrudnienia innymi instytucjami rynku pracy oraz organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • prowadzi odpowiednią dokumentację osób zgłaszających się po poradę, ocenia jakość i kontroluje skuteczność wykonywanych usług doradczych.

Zadania zawodowe doradcy zawodowego

Do podstawowych zadań doradcy zawodowego należy:

 • wykonywanie badań zainteresowań, zdolności i kompetencji społecznych z wykorzystaniem standaryzowanych metod w celu dokonania diagnozy umiejętności i możliwości zawodowych różnych grup klientów;
 • gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie i zarządzanie informacją edukacyjną i zawodową z uwzględnieniem nowoczesnych nośników i form przekazu informacji zgodnych z potrzebami rynku pracy (internetowe bazy danych, programy komputerowe, filmy itp.);
 • prowadzenie z młodzieżą i dorosłymi zajęć warsztatowych sprzyjających planowaniu kariery zawodowej i aktywnemu poszukiwaniu zatrudnienia;
 • udzielanie, we wszystkich obszarach działania, porad indywidualnych i grupowych ułatwiających wybór zawodu, podjęcie lub zmianę zatrudnienia oraz zmianę kwalifikacji zawodowych wykorzystując w tym celu badania specjalistyczne; psychologiczne, pedagogiczne i lekarskie;
 • przekazywanie informacji edukacyjnej i zawodowej w młodzieży, bezrobotnym i osobom poszukującym pracy w formie zajęć grupowych i indywidualnych konsultacji;
 • udzielanie konsultacji nauczycielom i rodzicom, których dzieci podejmują decyzje edukacyjne i zawodowe;
 • prowadzenie dokumentacji osób zgłaszających się po poradę do doradcy zawodowego;
 • udzielanie informacji i współpraca z pracodawcami na lokalnym rynku pracy w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych oraz dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia;
 • badanie i kontrola skuteczności usług doradczych;
 • doskonalenie jakości usług poradnictwa zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach;
 • współpraca ze wszystkimi instytucjami rynku pracy oraz szkołami i placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego w celu doskonalenia własnego warsztatu doradczego.

Do dodatkowych zadań doradcy zawodowego należy:

 • organizowanie i uczestnictwo w targach edukacyjnych, giełdach zawodów oraz „dniach otwartych” w różnych placówkach edukacyjnych;
 • tworzenie własnych baz danych i prezentacji multimedialnych na użytek świadczenia usług multimedialnych;
 • sporządzanie opisów zawodów i stanowisk pracy, którymi zainteresowani są potencjalni klienci;
 • prowadzenie niepublicznych placówek doradztwa zawodowego.

Miejsce zatrudnienia doradcy zawodowego

Doradca zawodowy może znaleźć zatrudnienie:

 • w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ), czyli powiatowych urzędach pracy, ochotniczych hufcach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • prowadząc własne firmy doradcze i doradczo-szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia,
 • w zakładach pracy chronionej,
 • realizując doradztwo zawodowe w projektach unijnych współfinansowanych ze środkow Unii Europejskiej,
 • w Szkolnych Ośrodkach Kariery, jako doradca w studenckich Biurach Karier na uczelniach wyższych,
 • w Instytucjach użytku publicznego – fundacjach, stowarzyszeniach,
 • jako doradca zawodowy i personalny w agencjach doradztwa personalnego i agencjach pośrednictwa pracy,
 • w firmach szkoleniowych, publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia,
 • jako specjalista ds. rozwoju zawodowego w działach kadr i działach personalnych (HR).

(kliknij, aby przejść do kursu na doradcę zawodowego)

Proponowane szkolenia

2009-2022 © ENTRENO Maja Kornel - Placówka Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος