Szkolenie "Doradca zawodowy"


Szkolenie na doradcę zawodowego

Celem szkolenia "Doradca zawodowy" jest nabycie i/lub uzupełnienie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie wykonywania czynności związanych z poradnictwem (doradztwem) zawodowym.


Realizowane przez nas szkolenie:

 • obejmuje cztery poziomy zaawansowania (zakresy tematyczne) wynikające z potrzeb rynku pracy usług doradztwa zawodowego i usług doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • przygotowuje do wykonywania zadań zawodowych z zakresu doradztwa zawodowego w instytucjach państwowych i prywatnych,
 • w zależności od wybranej opcji różni się od siebie formą i czasem trwania zajęć, tematyką, objętością materiału szkoleniowego oraz ilością godzin zajęć praktycznych,
 • kończy się uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 • możesz realizować w formie stacjonarnej lub online.

Zakres tematyczny i wynikający z tego zakres przyszłych kompetencji wybierasz Ty!

Szkolenie "Doradca zawodowy"
– Zakres I

Warsztat pracy doradcy zawodowego

Szkolenie "Doradca zawodowy"
– Zakres II

Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w formie konsultacji

Szkolenie "Doradca zawodowy"
– Zakres III

Prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego w formie warsztatów

Szkolenie "Doradca zawodowy"
– Zakres IV

Pełen pakiet szkoleń - od Zakresu I do Zakresu IV

Szkolenie "Metodologia tworzenia IPD"

Szkolenie Metodologia tworzenia Indywidualnego Planu Działania IPD

Kim jest doradca zawodowy?

Doradztwo zawodowe można zdefiniować jako usługi i czynności mające na celu pomoc w podejmowaniu wyborów edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz w zarządzaniu rozwojem zawodowym lub też świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. (por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, (1999); Problemy poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Nr 2/11, s. 29)

Celem głównym działalności doradcy zawodowego jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych Klientów poprzez efektywne doradztwo zawodowe, edukacyjno-zawodowe, w tym przez rozwój umiejętności rozpoznawania własnych możliwości, predyspozycji i zainteresowań oraz ich wykorzystywania, zachęcanie do aktywności, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, rozwój kompetencji społecznych i umiejętności psychicznych ułatwiających poszukiwanie pracy i funkcjonowanie w roli zawodowej.


Miejsce zatrudnienia doradcy zawodowego

Doradca zawodowy może znaleźć zatrudnienie:

 • w publicznych służbach zatrudnienia (PSZ), czyli powiatowych urzędach pracy, ochotniczych hufcach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • prowadząc własne firmy doradcze i doradczo-szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia,
 • w zakładach pracy chronionej,
 • realizując doradztwo zawodowe w projektach unijnych współfinansowanych ze środkow Unii Europejskiej,
 • w Szkolnych Ośrodkach Kariery, jako doradca w studenckich Biurach Karier na uczelniach wyższych,
 • w Instytucjach użytku publicznego – fundacjach, stowarzyszeniach,
 • jako doradca zawodowy i personalny w agencjach doradztwa personalnego i agencjach pośrednictwa pracy,
 • w firmach szkoleniowych, publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia,
 • jako specjalista ds. rozwoju zawodowego w działach kadr i działach personalnych (HR).