Coaching kariery


Czym jest coaching kariery?

Coaching to wsparcie w znalezieniu własnej drogi przez umiejętne prowadzenie rozmowy, zadawanie właściwych pytań, wykorzystywanie sprawdzonych modeli i technik. Najistotniejsze w coachingu jest to, że Klient posiada wszelkie niezbędne zasoby do tego, aby samemu znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązania, otrzymując wsparcie od coacha.

Coaching kariery to proces, który ma na celu odnalezienie przez Klienta najwłaściwszej dla niego ścieżki zawodowej. Coaching kariery pomaga Klientowi znaleźć odpowiedzi na pytania: Kim jestem teraz? Jakie są moje mocne strony? Jak je mogę wykorzystać? Jak je chcę wykorzystać w życiu zawodowym?

Coaching to również towarzyszenie Klientowi przez coacha w osiągnięciu jego celu. To wspieranie go, bez doradzania i kierowania, gdyż w coachingu to Klient zawsze wie, co dla niego w danej chwili jest najlepsze i najwłaściwsze. To towarzyszenie Klientowi w chwilach, kiedy chce i jest gotowy dokonywać zmian w swoim życiu.


Co jest celem coachingu kariery?

Celem coachingu jest indywidualny rozwój osobisty człowieka i poprawa jego funkcjonowania w otoczeniu zawodowym i w życiu codziennym, w tym np. poprawa organizacji czasu, efektywności w pracy, poprawa umiejętności osobistych w relacjach z innymi ludźmi (współpracownikami, rodziną, przyjaciółmi), przejście do nowego etapu w życiu związanego z podjęciem nowej roli (awans zawodowy, zmiana preferencji zawodowych, emerytura) itp.

Coaching kariery ma na celu znalezienie dla Klienta takiego zajęcia, przestrzeni do pracy, aby praca sprawiała mu satysfakcję największą z możliwych, aby była zgodna z wyznawanymi przez niego wartościami, przekonaniami. Pomaga w określeniu swoistej misji życiowej i zawodowej oraz w znalezieniu równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.

Coaching kariery może koncentrować się również na poprawie efektywności w związku z podjęciem nowej roli zawodowej na drodze awansu, czy też przekwalifikowania zawodowego albo przejścia na emeryturę.

Nierzadko celem coachingu kariery staje się wzrost kompetencji miękkich, niezwykle cennych w środowisku pracy, na każdym stanowisku w relacji ze współpracownikami, przełożonymi i podwładnymi.

Może także zostać wzbogacony o testy predyspozycji i preferencji zawodowych, pracę z kartami archetypów marki i innymi narzędziami wykorzystywanymi typowo w coachingu.


Dla kogo coaching kariery?

Coaching kariery jest przeznaczony dla tych Klientów, którzy nie boją się trudnych pytań i często zaskakujących odpowiedzi, którzy CHCĄ pracować nad sobą, swoim rozwojem oraz tych, którzy są otwarci na zmiany.

Najważniejszym etapem w coachingu jest określenie celu, do którego osiągnięcia będzie dążył Klient, a wraz z nim jego coach. Zadaniem coacha jest inspirować, stymulować Klienta poprzez zadawanie pytań do poszerzenia jego własnej świadomości i wykorzystaniu własnych zasobów, podjęcia wysiłku i dokonania zmiany.


Jak odbywa się coaching kariery?

Sesja coachingowa trwa zazwyczaj od 45-60 minut i odbywa się cyklicznie raz w tygodniu przez okres 5-8 tygodni. Ceny ustalane są indywidualnie.

Coaching prowadzony jest przez zdalnie (online) lub stacjonarnie.

To usługa nazywana również jako: job coaching, career coaching, doradztwo zawodowe lub poradnictwo zawodowe.


SPRAWDŹ INNE USŁUGI