Doradztwo personalne


Doradztwo personalne polega na specjalistycznej pomocy i świadczeniu usług z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Usługi przez nas oferowane obejmują: rekrutację i selekcję pracowników, przeprowadzenie audytu personalnego w firmie oraz ocenę kompetencyjną pracowników.


Rekrutacja i selekcja

Rekrutacja i selekcja to procesy, dzięki którym z ogółu kandydatów, którzy złożyli aplikacje wybiera się osoby najlepiej odpowiadające potrzebom pracy wykonywanej na stanowisku w danej firmie i pracodawcy. Oferujemy Państwu kompleksową usługę polegającą na doradztwie oraz indywidualnym doborze najbardziej dla Państwa efektywnych narzędzi rekrutacyjnych obejmującą:

 • analizę potrzeb kadrowych Klienta,
 • przeprowadzenie analizy pracy i analizy stanowiska pracy,
 • tworzenie profilu wymagań kwalifikacyjnych i osobowościowych,
 • tworzenie opisu stanowiska pracy z zakresem obowiązków,
 • sporządzanie i emisję ogłoszeń prasowych (rekrutacja zewnętrzna) lub prowadzenie rekrutacji wewnętrznej,
 • przyjmowanie i analizowanie nadsyłanych zgłoszeń aplikacyjnych (preselekcja),
 • prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, na życzenie Klienta również z zastosowaniem testów kompetencyjnych, osobowych, językowych, ćwiczeń, próbek pracy (w zależności od specyfiki wakującego stanowiska,
 • przedstawienie Klientowi szczegółowego raportu o wybranych (min. 2-3) kandydatach posiadających najpełniejsze kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy oraz spełniający w najwyższym stopniu kryteria i wymagania profilu.

Klient na bieżąco jest informowany o postępie procesu rekrutacji i selekcji.


Audyt personalny

Audyt personalny rozpoczynamy od anonimowego badania ankietowego pomagającego określić poziom satysfakcji pracowników pod kątem zadowolenia np. z poziomu wynagrodzenia, sposobu motywacji, przepływu informacji i komunikacji w firmie, poczucia bezpieczeństwa, stałości i pewności zatrudnienia czy możliwości rozwoju i awansu w firmie.

 • W zależności od potrzeb i celów określonych przez Klienta kolejnym krokiem jest analiza pracy wydziału/działu czy firmy pod kątem kompetencji pracowników do wykonywania zadań określonych w opisie stanowisk.
 • W przypadku braku opisów stanowisk wraz zakresami obowiązków służymy pomocą w ich stworzeniu.
 • Następnie badamy czy zatrudnieni pracownicy na poszczególnych stanowiskach w pełni wykorzystują swój potencjał, wiedzę, umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Badamy strukturę wynagradzania, awansowania czy motywowania pracowników.
 • Wyniki audytu przekazujemy w formie szczegółowego raportu z uwzględnieniem np. ścieżek rozwoju pracowników, występowania luk kompetencyjnych, propozycji systemu motywacyjnego, systemu okresowych ocen pracowniczych, propozycjami przesunięć pionowych i poziomych lub w ostateczności zwolnień, z kosztorysem oszczędności i zysków wynikających z dokonania proponowanych zmian kadrowych.
 • Raport z audytu personalnego jest również informacją zwrotną dla kadry zarządzającej dotyczącą możliwości podniesienia satysfakcji pracowników, motywacji, a co za tym idzie wzrostu ich efektywności, produktywności z przełożeniem na wzrost konkurencyjności firmy. Stanowi także informacje o kierunku rozwoju polityki personalnej firmy.

Ocena kompetencyjna wybranej osoby/pracownika

Na zlecenie Klientów prowadzimy rzetelną, obiektywną i wieloaspektową ocenę kompetencji, predyspozycji i kwalifikacji pracownika/nowo zatrudnionego pracownika lub innej wskazanej osoby.

Najczęściej dokonujemy oceny kompetencyjnej osoby, jeśli:

 • istnieje obawa, że zatrudniona osoba posiada niewystarczające kompetencje,
 • przed awansowaniem osoby na wyższe stanowisko pracy,
 • przed dokonaniem przesunięcia osoby na równorzędne stanowisko, ale w innej komórce o innej specyfice pracy.
SPRAWDŹ INNE USŁUGI