Warning: Trying to access array offset on false in /home/platne/serwer124388/public_html/entreno.pl/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1489

Warning: Trying to access array offset on false in /home/platne/serwer124388/public_html/entreno.pl/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1494
Coaching w doradztwie zawodowym / coaching kariery
10 kwietnia 2020

Doradca zawodowy w projekcie unijnym


Warning: Trying to access array offset on false in /home/platne/serwer124388/public_html/entreno.pl/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1489

Warning: Trying to access array offset on false in /home/platne/serwer124388/public_html/entreno.pl/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1494

Realizacja konsultacji i warsztatów w projekcie unijnym...

Realizacja konsultacji i warsztatów w projekcie unijnym …

W niemal każdym realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekcie Wnioskodawcy realizowali (i realizują) zadania z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego.

Projekty unijne dedykowane osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zakładają realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
  • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  • staże/praktyki zawodowe,
  • subsydiowanie zatrudnienia,
  • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich.

W projektach tego typu doradca zawodowy identyfikuje potrzeby szkoleniowe i oferuje wsparcie oraz wzmacnia motywację do rozpoczęcia, kontynuowania i ukończenia określonego szkolenia przez Beneficjentów projektu. W tym zakresie wspiera osobę w zakresie zmiany postawy z biernej na aktywną czy też aktywizuje do wysiłku związanego z dojazdem na szkolenie z innej miejscowości.


Zatrudniany do projektu unijnego dedykowanego osobom zwolnionym, przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz chcącym założyć własną działalność gospodarczą doradca zawodowy ma za zadanie realizować:

  • poradnictwo zawodowe jako obligatoryjna forma wsparcia przewidziane w ramach projektu,
  • poradnictwo psychologiczne, jeśli doradca zawodowy posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiada wymogom stawianym przez Zlecającego w tym zakresie.

Jako że doradca zna lokalny i regionalny rynek pracy może również pomóc prowadzić doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Swoje zadania realizuje w formie:

  • doradztwa indywidualnego – w ramach konsultacji w formie „jeden na jednego”,
  • doradztwa grupowego – w ramach warsztatów dla określonej grupy Beneficjentów Ostatecznych projektu.

Nierzadko doradca zawodowy znajduje zatrudnienie podczas organizowanych dla grup Beneficjentów wyjazdów integracyjnych lub też w procesie rekrutacji osób do poszczególnych grup szkoleniowych czy też do samego projektu.

W projektach unijnych doradca zawodowy często zatrudniany jest na podstawie umowy zlecenia (jako osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) oraz umowy o pracę.

Podsumowując, doradca zawodowy ma wiele obowiązków i możliwości zatrudnienia w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej.